Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H ΙΠΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αθ. Στράκαλη 1, Σιάτιστα, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154307136000-εφεξής ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ)  διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://ipposclub.com/ καθώς και ιπποστάσιο στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης. Στο κείμενο που ακολουθεί εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε. Σας προτρέπουμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε αποκλειστικά από εσάς:

Α. Δεδομένα που συλλέγουμε

Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ, δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας ως μέλος και την συμμετοχή σε παρεχόμενες δραστηριότητες/υπηρεσίες κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας ως συνδρομητή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης από εσάς της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου, Έτος Γέννησης καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

3. Στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε ιππικούς αγώνες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου, Έτος Γέννησης καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε στοιχεία αναφορικά με το επίπεδο της ιππικής σας ικανότητας/γνώσης, για την κατάταξή σας στους αγώνες.

4.1. Φωτογραφίες και/ή βίντεο από αθλητικές και άλλες δραστηριότητες θα συλλεγούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε την συγκατάθεσή σας.  Στην περίπτωση παιδιών κάτω των 15 ετών η συγκατάθεση αυτή παρέχεται από τον κηδεμόνα.

4.2. Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια πρόσωπα που δεν έχουν συγκατατεθεί στην λήψη της εικόνας τους να μην εμφανιστούν στο φωτογραφικό/βιντεοληπτικό υλικό που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας ή στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, από τη στιγμή που συμμετάσχετε ή θα παρακολουθήσετε κάποια εκδήλωση/αγώνα, αποδέχεστε ότι ενδέχεται η εικόνα σας να περιληφθεί στο υλικό που θα δημοσιευθεί.

5. Δεδομένα υγείας που μας γνωστοποιήσετε, θα συλλεγούν μόνο αν σχετίζονται με την ιππική σας ικανότητα και αποκλειστικά με την συγκατάθεση σας.

Β. Νομική βάση επεξεργασίας

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπ΄αρ. 1, 4.1 και 5 η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις υπ’ αρ. 2 και 3 η νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης ενώ στην περίπτωση υπ ΄αρ. 5, η νομική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Γ. Τα δικαιώματά σας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του νέου Γενικού́ Κανονισμού́ Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του Ν. 4624/2019, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς, εκτός αν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη διατήρησή τους.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει προηγηθεί.

• Δικαίωμά για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον.

Δ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

1. Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

2. Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ δεν πραγματοποιεί διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

Ε. Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από παράνομη προσπέλαση, απώλεια ή άλλη παράνομη επεξεργασία.  Η ΙΠΠΟΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί νομίμως η διαγραφή τους.

ΣΤ. Άσκηση των Δικαιωμάτων σας

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε εν όλω ή εν μέρει τα απορρέοντα από την υφιστάμενη νομοθεσία δικαιώματά σας, κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@ipposclub.com.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα ή έννομη υποχρέωση μας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ν’ απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr). Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +302106475600,Φαξ:+302106475628, E-mail: contact@dpa.gr

Ζ. Τελικές διατάξεις

H παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας σημαίνει ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.